Diagnostiek

Dit traject omvat meer dan de klassieke psychodiagnostiek en is niet bedoeld om te komen tot een diagnose.

De focus wordt gelegd op één thema waarmee een multidisciplinair team gedurende een maand aan de slag gaat. Dit wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen en jongeren. De aanwezige moeilijkheden, achterliggende (interactie)patronen, sterktes en reikwijdte hiervan worden in kaart gebracht. Van hieruit wordt een verslag opgesteld dat nieuwe perspectieven kan bieden aan het gezin.

Op jaarbasis kunnen we binnen onze werking beroep doen op 12 modules diagnostiek. Dit aanbod richt zich op een afgebakend thema van waaruit een concrete hulpvraag volgt; en is er op gericht om bestaande gezinsdynamieken, interactiepatronen, gedrag en ontwikkeling van kinderen te onderzoeken aan de hand van 3 pijlers:

  1. Onderkennend (Wat is er aan de hand)
  2. Verklarend (Hoe komt dit?)
  3. Indicerend (Wat kan er helpend zijn?)

Bij het onderzoeken van de bestaande vraagstukken wordt er met een generalistische visie en aanpak naar gans de gezinscontext gekeken. Er wordt met verschillende methodieken gewerkt en hypotheses worden getoetst aan de hand van verschillende invalshoeken (observatie, gesprek, vragenlijsten,…). De modules worden besproken in het multidisciplinair team van OOOC ‘t Kruispunt en wanneer nodig kan er beroep gedaan worden op kinderpsychiater Dr. Clauwaert.

Wanneer wordt een diagnostiek traject overwogen?

  • Een diagnostiek traject kan ingezet worden wanneer de ontwikkeling en het welzijn van kinderen in het gedrang is of dreigt te komen.
  • Het gaat om meer complexe situaties waar meer diepgaand onderzoek nodig blijkt van aanwezige moeilijkheden en achterliggende (interactie)patronen.

Intensiteit en duurtijd?

  • Een diagnostiek traject duurt in principe 1 maand (30dgn) aan gemiddeld twee contacten met het gezin/de jongere per week. Dit kan echter soepel gehanteerd worden in functie van de nood van het gezin of de praktische haalbaarheid. Een traject kan dan ook meer gespreid in tijd verlopen tot maximum 2 maanden. In dit geval zal het onderzoek wat minder intensief verlopen.